خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری
|

خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری

خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری 1. مقدمه ارزانترين و کم‌ريسک‌ترين روشی که برای اکتشاف ذخاير سنگ آهن می‌توان از آن استفاده کرد، عمليات مگنتومتری (ژئوفيزيک) می‌باشد. برداشت اوليه يک روزه (در حد برداشت دو تا چند پروفيل) که نشان دهد رخنمون‌های مشاهده شده در يک محدوده از گسترش سطحی و عمقی برخورداند، هزينه‌ای…